Erfgoed in andere beleidsdomeinen van de EU

 Op 23 mei 2018 werden onder Bulgaars voorzitterschap van de EU nieuwe Raadsconclusies goedgekeurd over het ‘mainstreaming’ van erfgoed in andere beleidsdomeinen van de EU. Het concept van mainstreaming gaat over het rekening houden met de noden van een bepaalde sector in alle (andere) beleidsdomeinen. Dit concept is al langer ingeburgerd in andere sectoren of voor thema’s zoals leefmilieu, gezondheid en gelijke kansen. Met deze Raadsconclusies komt het concept nu explicieter in beeld voor de erfgoedsector. De Raadsconclusies bouwen ook verder op eerdere Raadsconclusies over erfgoed. Ze passen in de  toegenomen aandacht van de EU voor erfgoed met het Europees Jaar van het  Cultureel Erfgoed 2018.De conclusies nodigen zowel de lidstaten van de EU als de Europese Commissie onder andere uit om:

  • de nodige aandacht aan erfgoed in alle relevante EU-beleid te besteden;
  • bewustwording over de wederzijdse voordelen van het mainstreamen van erfgoed in ander sectoraal beleid stimuleren;
  • te onderzoeken of een meer expliciete focus op het behoud en de ontsluiting van ons erfgoed binnen alle relevante EU-financieringsprogramma’s aangewezen is. Dit kan o.a. door erfgoed mee te nemen als een strategische doelstelling;
  • het principe van participatief beheer van erfgoed te stimuleren door het analyseren van de bestaande praktijken, acties te definiëren zodat dit principe meer open, participatief, effectief en coherent wordt en door goede praktijken te delen;
  • het identificeren en faciliteren van de uitwisseling van goede praktijken door het promoten van de mobiliteit van professionelen in de culturele sector in Europa;
  • het verdiepen en verbreden van de dialoog met middenveldorganisaties, Europese burgers en in het bijzonder Europese jongeren met als doel een meer doorgedreven begrip van de bijdrage van Europa’s erfgoed om een gedeelde Europese identiteit in al haar diversiteit van culturen, talen en erfgoed te versterken;
  • het op een meer systematische manier online beschikbaar maken van resultaten, rapporten en evaluaties van EU-gefinancierde initiatieven en projecten over erfgoed;
  • het uitbouwen van een gedeelde en uitgebreide strategische visie over erfgoed en concrete acties n.a.v. het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed. Waar mogelijk worden er best synergiën gezocht met de Strategie 21 van de Raad van Europa.

Aan de Commissie wordt expliciet gevraagd om kwaliteitsrichtlijnen op te stellen zodat EU-gefinancierde projecten de waarden van het erfgoed niet in gedrang brengen (bv. bij grootschalige restauratie- en herbestemmingsprojecten) en om verder in dialoog te treden en samen te werken met bestaande netwerken zoals het European Heritage Heads Forum en de denkgroep “EU en Erfgoed.”Tot slot wordt er opgeroepen tot samenwerking met UNESCO en de Raad van Europa rond gemeenschappelijke belangen in erfgoedbeleid en tot het zoeken van de synergiën met de belangrijke erfgoedverdragen en conventies van deze twee instellingen.Meer lezen: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8544-2018-INIT/en/pdf