Doel Wiki Loves Heritage

Met Wiki Loves Heritage wil de Vlaamse overheid samen met Wikimedia België de online aanwezigheid en zichtbaarheid van het erfgoed in Vlaanderen verhogen. Door in te zetten op open platformen zoals Wikipedia en Wikimedia Commons verhoogt ook de participatie en het hergebruik.

 

Wiki Loves Heritage richt zich enerzijds naar erfgoedbeheerders en organisaties en anderzijds naar een breed publiek.

De erfgoedbeheerders en organisaties willen we stimuleren om:

  • hun deuren open te zetten voor de erfgoedgemeenschappen, vrijwilligers, fotografen en Wikipedianen om het hen mogelijk te maken het erfgoed en de erfgoedzorg digitaal te ontsluiten en content te creëren;

  • zelf - zowel korte als lange termijn – samen te werken met Wikipedia en Wikimedia.

Het brede publiek willen we uitnodigen om het erfgoed in Vlaanderen te helpen digitaal te ontsluiten door een bijdrage aan Wikipedia of Wikimedia te leveren. Met de fotowedstrijd willen we het publiek extra stimuleren om beeldmateriaal te delen.

 

Met Wiki Loves Heritage wil de Vlaamse overheid ook het belang van 'open toegang' tot erfgoed onderstrepen. We sluiten aan bij de brede internationale Open Knowledge beweging en volgen het Vlaamse 'open data' beleid. Door informatie en digitale content onder een open licentie beschikbaar te stellen, heeft iedereen vrije toegang tot de inhoud en kan die gebruikt, aangepast en verder verspreid worden voor alle mogelijke doeleinden. Die aanpak sluit aan bij een essentiële opdracht van de erfgoedsector, namelijk een zo breed mogelijke cultuurspreiding voor de lokale en internationale gemeenschap realiseren.

In een samenleving waarin de invloed van technologie steeds duidelijker wordt, is het nodig om toekomstgericht te denken en erfgoed zichtbaar en toegankelijk te maken op de plaats waar gebruikers gewend zijn die te gaan zoeken. Dat is hoe langer hoe meer online, en lang niet altijd op de website van een culturele organisatie of een gespecialiseerde databank, maar via een extern platform. Omgaan met de digitale realiteit houdt in dat organisaties deze nieuwe, digitale distributiekanalen, zoals Wikipedia/Wikimedia ten volle benutten en de aanwezigheid van erfgoed daar verzekeren.

 

Onroerend erfgoed

Het agentschap Onroerend Erfgoed volgt het Vlaamse open data beleid.

 

Cultureel erfgoed

Het publiceren op open platformen zoals Wikipedia/Wikimedia is een element in de uitvoering van de visienota 'een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk'. Het geeft zowel inzicht in het gebruik van nieuwe distributievormen om de visibiliteit van erfgoed te verhogen en in nieuwe vormen van participatie. Open data is een voorwaarde om aan deze platformen deel te nemen. Dit project heeft bijgevolg een grote sensibiliserende en innoverende waarde.
Dit impliceert dat tijdens dit project het Vlaamse beleid terzake extra benadrukt wordt en dat er -ook vanuit de overheid extra op deelname door collectiebeherende instellingen aangestuurd wordt.
Het departement Cultuur, Jeugd en Media wil ook flankerende activiteiten organiseren voor de sector zoals het presenteren en toelichten van aspecten van de visienota.

Visienota 'een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk' van minister Gatz