Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Kunsten

De uitvoering van het beleid voor de professionele kunsten is in handen van de afdeling Kunsten van het Departement Cultuur, Jeugd en Media. Uitzonderingen hierop vormen het filmbeleid en het geïntegreerd letterenbeleid. Hiervoor zijn andere actoren bevoegd:

  • voor het filmbeleid: het Vlaams Audiovisueel Fonds
  • voor het letterenbeleid: het Vlaams Fonds voor de Letteren.


HET KUNSTENDECREET

Het Kunstendecreet regelt de ondersteuning van de professionele kunsten in Vlaanderen. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media/afdeling Kunsten staat in voor de uitvoering hiervan.

Het eerste Kunstendecreet werd in 2004 door het Vlaamse Parlement goedgekeurd. De grote vernieuwing van dit decreet was dat er voor het eerst een open en samenhangend kader werd gecreëerd voor alle kunstvormen. 

Het kunstenlandschap is de laatste 10 jaar echter sterk veranderd. Het Kunstendecreet van 2004 was niet meer afgestemd op dit veranderende kunstenlandschap. Na een uitgebreide evaluatie in 2012 is er bijgevolg een ander Kunstendecreet opgesteld. Dit decreet werd in 2013 gestemd door het Vlaams Parlement. Met de goedkeuring van dit nieuwe Kunstendecreet werd dat van 2004 opgeheven.

Het uitvoeringsbesluit (PDF) dat bij dit decreet hoort, is op 9 mei 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. In dit uitvoeringsbesluit zijn een aantal praktische zaken vastgelegd:

  • de indiendata voor subsidies
  • de organisatie van de kwaliteitsbeoordeling
  • de voorschottenregeling, ….

Het uitvoeringsbesluit werd voorbereid door de administratie. Net zoals het Kunstendecreet is dit uitvoeringsbesluit gebaseerd op conceptnota’s, consultaties en evaluaties.