Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Vlaams parlement

Opdracht van het Vlaams Parlement

Het Vlaams Parlement is de wetgevende pijler van de Vlaamse overheid. Het is verantwoordelijk voor:

  • de totstandkoming van de decreten of Vlaamse wetten
  • de controle op de uitvoering van die decreten door de Vlaamse Regering
  • de goedkeuring van de Vlaamse begroting, die de regering van financiële middelen voorziet voor het dagelijks bestuur van de Vlaamse deelstaat.

Missie

Het Vlaams Parlement belichaamt de wetgevende pijler en de democratie in Vlaanderen. Het staat in voor de totstandkoming van de Vlaamse decreten en voor de goedkeuring van de Vlaamse begroting. Het Vlaams Parlement benoemt de Vlaamse Regering en controleert de Vlaamse Regering op de uitvoering van die decreten.

Het Vlaams Parlement wil het centrum van een democratisch Vlaanderen zijn en de burgers nauw bij de politieke besluitvorming betrekken, en streeft daartoe naar maximale transparantie en optimale communicatie. Het wil een modern parlement zijn dat slagvaardig, vooruitziend en dynamisch werkt, op basis van de principes van effectiviteit, efficiëntie en zuinigheid.

Door het uitdragen en aanmoedigen van burgerzin wil het Vlaams Parlement het democratisch draagvlak van de samenleving versterken en Vlaanderen profileren als een moderne, vooruitstrevende, verdraagzame en solidaire Europese regio.