Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Wet- en regelgeving

Op deze pagina's vindt u info over volgende decreten: 


Over wetten en regels

 • de federale overheid maakt wetten
 • de regionale overheden, zoals de Vlaamse overheid, vaardigen decreten uit (met uitzondering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat ordonnanties en verordeningen maakt)
 • de provinciale en lokale overheden vaardigen reglementen uit.


Afgebakende bevoegdheden

De bevoegdheden van de gemeenschappen en gewesten enerzijds en de federale overheid anderzijds zijn goed afgebakend. Dat betekent dat iedere overheid autonoom regelgeving kan maken binnen de domeinen waarvoor ze bevoegd is. Er is dus geen rangorde tussen federale wetten en regionale decreten.

De federale overheid kan dus bijvoorbeeld geen wetten maken betreffende de ruimtelijke ordening in het Vlaams Gewest, net zo min als het Vlaams Parlement via een decreet bijvoorbeeld het gevangeniswezen, een federale bevoegdheid, zou kunnen veranderen.


Vlaamse bevoegdheden

Vlaanderen heeft als regionale overheid heel wat bevoegdheden waarover zij autonoom mag beslissen. Het gaat hier zowel om gewestbevoegdheden als om gemeenschapsbevoegdheden.

In Vlaanderen zijn de instellingen van het Vlaamse Gewest en van de Vlaamse Gemeenschap reeds vanaf het begin samengesmolten, in tegenstelling tot Wallonië waar de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest naast elkaar bestaan.
 

Bevoegdheden van het Vlaamse Gewest

Dit zijn de thema’s waarvoor Vlaanderen op dit moment als gewest bevoegd is:

 • Ruimtelijke ordening (ruimtelijke plannen, bouwvergunningen, stadsvernieuwing, monumenten en landschappen)
 • Wonen en huisvesting (sociale woningbouw, financiële ondersteuning van wonen, ...)
 • Leefmilieu (bescherming van het leefmilieu, afvalstoffenbeleid, ...)
 • Landinrichting en natuurbehoud (ruilverkaveling, parken, bossen, jacht, visvangst, ...)
 • Waterbeleid (drinkwater, zuivering afvalwater, riolering, ...)
 • Landbouw en zeevisserij (steun aan land- en tuinbouwbedrijven, promotie van voeding, ...)
 • Economie (steun aan bedrijven en buitenlandse handel)
 • Energiebeleid (distributie elektriciteit en aardgas, bevordering rationeel energiegebruik)
 • Gemeenten, provincies en intercommunales (financiële middelen, administratief toezicht)
 • Tewerkstelling (arbeidsbemiddeling, werkgelegenheidsprogramma's)
 • Openbare werken en vervoer (wegen, waterwegen, zeehavens, regionale luchthavens, streekvervoer)
 • Wetenschappelijk onderzoek over de eigen bevoegdheden
 • Internationale aangelegenheden betreffende de eigen bevoegdheden en ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse handel.
   

Bevoegdheden van de Vlaamse Gemeenschap

Dit zijn de thema’s waarvoor Vlaanderen op dit moment als gemeenschap bevoegd is:

 • cultuur 
 • onderwijs (bijna alle aspecten van het onderwijsbeleid, met uitzondering van de federale residuele onderwijsbevoegdheden, zoals de leerplicht)
 • gezondheidszorg (kwaliteitsbewaking van de ziekenhuizen, preventieve gezondheidszorg, thuiszorg, rustoorden en geestelijke gezondheidszorg)
 • bijstand aan personen (jeugdbescherming, jeugdbeleid, gezinsbeleid en kinderopvang, bejaarden- en gehandicaptenbeleid, het gelijkekansenbeleid en de integratie van migranten).
   

Staatshervorming

Doorheen de geschiedenis werd de Belgische staat al verschillende keren hervormd. Door die staatshervormingen ging België over van een unitaire staat naar een federale staat en kregen de gewesten en gemeenschappen steeds meer bevoegdheden.

De meest recente staatshervorming is de Zesde staatshervorming, waarbij opnieuw heel wat bevoegdheden overgeheveld werden van de federale overheid naar Vlaanderen. De wetteksten verschenen reeds in het Staatsblad op 22 augustus 2012 en het laatste luik werd in het federale parlement gestemd op 19 december 2013, maar de praktische uitwerking is nog in volle voorbereiding.

In de loop van 2014 zal de overheveling van de bevoegdheden meer concrete vorm krijgen en zal de bevoegdheidsoverdracht in de praktijk worden omgezet.


De Vlaamse Codex - de Vlaamse wetgeving op internet

 • de decreten
 • besluiten van de Vlaamse Regering (BVR)
 • ministeriële besluiten
 • omzendbrieven
 • meerdere andere besluiten.

Vlaamse wetgeving vindt u ook terug in het Belgisch Staatsblad, net als de wetgeving van de federale overheid en andere gemeenschappen en gewesten. De Vlaamse Codex is een officieuze verzameling en vormt geen officiële bekendmaking in de zin van een wetboek. De publicatie in het Belgisch Staatsblad heeft wel een officieel karakter.

Vlaamse regelgeving in voorbereiding, zoals ontwerpen of voorstellen van decreet, kan u raadplegen op de site van het Vlaams Parlement onder de hoofding parlementaire documenten en in de regelgevingsagenda's van de Vlaamse overheid.