Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Wijziging decreet

Aanpassing beleidsperiodes Cultureel-erfgoeddecreet

Op 4 september 2015 keurde de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, een ontwerp van wijzigingsdecreet definitief goed dat de aanpassing van de beleidsperiodes in het Cultureel-erfgoeddecreet regelt. Enerzijds worden daarbij de lopende beleidsperiodes van de cultureel-erfgoedorganisaties aangepast zodat zij tegelijk eindigen (eind 2018), anderzijds wordt ook de beleidsperiode van het convenant met de VGC aangepast.


Aanpassing van de lopende beleidsperiodes van de cultureel-erfgoedorganisaties zodat deze tegelijk eindigen

Het huidige Cultureel-erfgoeddecreet voorziet verschillende beleidsperiodes per deelsector die elkaar overlappen. Als gevolg hiervan kan de sector nooit als geheel aan de meet komen. Er bestaat dus geen ‘Cultureel-erfgoedronde’, zoals er een ‘Kunstenronde’ bestaat in de kunstensector.

Momenteel is er ook een visietraject aan de gang in de cultureel-erfgoedsector. Dit zal op termijn uitmonden in een nieuw Cultureel-erfgoeddecreet. In het kader van dit visietraject is het de bedoeling dat alle organisaties tegelijk een aanvraag kunnen indienen op basis van het, tegen dan, vernieuwde Cultureel-erfgoeddecreet.

Het voorontwerp van wijzigingsdecreet zorgt ervoor dat de lopende beleidsperiodes aangepast worden zodat deze allemaal eindigen op 31 december 2018. Hierdoor zal er in de loop van 2018, rekening houdend met de principes van het vernieuwde Cultureel-erfgoeddecreet,  een gecoördineerde beslissing genomen kunnen worden over de werkingssubsidie van alle cultureel-erfgoedorganisaties vanaf 2019.

De lopende beheersovereenkomsten zullen verlengd worden. Cultureel-erfgoedorganisaties die momenteel een werkingssubsidie ontvangen moeten dus pas een nieuwe subsidieaanvraag indienen voor werkingssubsidies voor een beleidsperiode die start in 2019.


Overzicht van de aangepaste periodes per deelsector

Soort organisatie

Huidige periode

Nieuwe periode

musea en samenwerkingsverbanden voor internationale profilering

2014 -2018

2014 -2018

(geen wijziging)

culturele archiefinstellingen, Archiefbank Vlaanderen, Vlaamse Erfgoedbibliotheek

2013 - 2017

2013 - 2018

landelijke expertisecentra, landelijke organisaties volkscultuur, periodieke cultureel-erfgoedpublicaties

2012 - 2016

2012 - 2018

FARO, MHKA

2012 - 2016

2012 - 2018

belangenbehartiger

2016 – 2020

2016 - 2018Aanpassing van de beleidsperiode voor het cultureel-erfgoedconvenant met de VGC

De Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) maakt een eigen meerjarenplanning op voor de periode 2016 – 2020. Deze periode wijkt af van de beleidsperiode in het Cultureel-erfgoeddecreet (2017 – 2021). Om de planlast te verminderen is het de bedoeling dat deze meerjarenplanning kan ingediend worden als subsidieaanvraag. De beleidsperiode in het Cultureel-erfgoeddecreet wordt daarom aangepast zodat deze overeenstemt met de periode van de meerjarenplanning.


Verdere procedure

Het ontwerp van decreet wordt nu ingediend in het Vlaams Parlement. Na goedkeuring door het Vlaams Parlement wordt een decreet nog eens bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Een decreet is pas rechtsgeldig na bekrachtiging.