Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Kunstendecreet

Decreet

Op 13 december 2013 werd het Kunstendecreet (pdf) goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Dit decreet creëerde een nieuw kader voor de ondersteuning van de professionele kunsten in Vlaanderen.

De nieuwe regelgeving is gebaseerd op:

  • De resultaten van een grondige evaluatie en bevraging van de kunstensector door de administratie, uitgevoerd in de herfst van 2012. Die bevraging leverde een aantal duidelijke te remediëren pijnpunten op, maar ook de vraag naar nieuwe ondersteuningsinstrumenten en een andere organisatie van de kwaliteitsbeoordeling en het beleidskader.
  • De conceptnota Vernieuwing van het Kunstendecreet en beleidskader kunsten (pdf) van minister Schauvliege. Deze conceptnota pleitte voor een vernieuwing van het Kunstendecreet en het beleidskader kunsten, en gaf ook de krachtlijnen aan.
  • Naast minister Schauvliege lanceerde ook Vlaams Parlementslid Bart Caron een conceptnota in verband met de herziening van het Kunstendecreet.
  • Daarnaast organiseerde de commissie Cultuur van het Vlaams Parlement hoorzittingen naar aanleiding van beide conceptnota’s.

Het volledige dossier over het nieuwe Kunstendecreet vindt u op de website van het Vlaams Parlement.

Met het wijzigend decreet (pdf) van 8 mei 2015 is het nieuwe Kunstendecreet op een aantal vlakken aangepast. De nodige herzieningen werden doorgevoerd om een vlottere uitvoering van het decreet te garanderen en een aantal onnauwkeurigheden in de oorspronkelijke tekst recht te zetten.

De geconsolideerde versie van het Kunstendecreet vindt u terug in de Vlaamse Codex.

 

Uitvoeringsbesluit

Het uitvoeringsbesluit (PDF) dat bij dit decreet hoort, is op 9 mei 2014 door de Vlaamse Regering goedgekeurd. In dit uitvoeringsbesluit zijn een aantal praktische zaken vastgelegd:

  • de indiendata voor subsidies
  • de organisatie van de kwaliteitsbeoordeling
  • de voorschottenregeling, ….

Het uitvoeringsbesluit werd voorbereid door de administratie. Net zoals het Kunstendecreet is dit uitvoeringsbesluit gebaseerd op bovenvermelde conceptnota’s, consultaties en evaluaties.

Memorie van toelichting

Een decreet wordt steeds ingediend samen met een memorie van toelichting (PDF).

In de memorie wordt aangegeven waarom er een nieuw decreet nodig is en wordt elk artikel van het decreet inhoudelijk besproken.

Een memorie van toelichting wordt na de indiening van een decreet in het parlement niet meer gewijzigd. Het decreet kan wel nog worden aangepast naar aanleiding van besprekingen in het parlement, opmerkingen van de Raad van State, van de bevoegde adviesraden, enzovoort. Om die reden is een memorie interessante achtergrondlectuur, maar kunnen er elementen in staan die niet volledig correct (meer) zijn.

Nadere bepalingen door de minister

Goed bestuur voor kunstenorganisaties

Organisaties die in de periode 2017-2021 een werkingssubsidie zullen ontvangen onder het Kunstendecreet zullen een aantal voorwaarden moeten naleven inzake goed bestuur. Dat was al bepaald in het Kunstendecreet maar de concrete invulling ervan moest nog worden vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. Dat gebeurde, op voordracht van minister Gatz, op 4 december 2015. Het gaat om 10 principes, voor zover de organisaties over de desbetreffende organen beschikken. Hiermee wordt cultural governance sterker verankerd in de kunstensector. Dat moet leiden tot een verdere professionalisering van de kunstenorganisaties.

De organisaties die vanaf 2017 werkingssubsidies ontvangen moeten in hun actieplan voor 2017 aangeven in hoever ze aan deze voorwaarden voldoen en hoe zij hieraan verder zullen werken. De administratie zal hen in 2018 voor het eerst screenen over deze voorwaarden. Indien zij niet voldoen, wordt de sanctie waarin is voorzien in het Kunstendecreet echter nog niet uitgevoerd. De organiaties moeten dan wel een plan van aanpak voorleggen. Zij krijgen dan tot 2021 de tijd om volledig te voldoen aan de voorwaarden. Pas indien op dat moment nog niet wordt voldaan, wordt de sanctie effectief. Voor de Vlaamse kunstinstellingen worden deze principes opgenomen in hun beheersovereenkomst die eind 2016 wordt afgesloten voor de periode 2017-2021.

Dit besluit ‘houdende de nadere bepaling van de principes van goed bestuur’ is gebaseerd op:

  • het decreet Deugdelijk Bestuur van 22 november 2013
  • de leidraad Cultural Governance (PDF) die aan de minister van Cultuur werd overhandigd op het jaarlijkse colloquium van cultuurmanagement van 26 maart 2012 door werkgroep van het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement.

Rechtsgrond:


Archiefzorg in de kunstensector

In het Kunstendecreet is bepaald dat organisaties die een werkingssubsidie ontvangen, dienen te voldoen aan een aantal voorwaarden inzake archiefzorg. De concrete invulling ervan moet nog worden vastgelegd in een besluit van de Vlaamse Regering. Vanaf dit jaar start de afdeling Kunsten samen met de kunsten- en erfgoedsector een traject om deze voorwaarden uit te testen. Zij gaat hierbij uit van de richtlijnen voor basisarchiefzorg, die werden ontwikkeld in het project TRACKS.

In hun actieplan voor 2017 dienen de organisaties al enkele vragen te beantwoorden over deze basisarchiefzorg. Deze gaan over de ontwikkeling van een visie die zich minstens verhoudt tot de basiszorg zoals geformuleerd op TRACKS en over concrete acties voor het jaar waarop het actieplan betrekking heeft. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen het archief en collecties van vroeger (R: retroactief) en het archief en de collecties die ontstaat in de nieuwe subsidieperiode (A: actief).

Op basis van de resultaten van dit eerste onderzoek zal de afdeling Kunsten, in samenspraak met de sector en de TRACKS-partners, een verder traject uitwerken om uiteindelijk te komen tot een reeks voorwaarden, die kunnen bekrachtigd worden in een besluit van de Vlaamse Regering, zoals dat nu al gebeurd is voor de voorwaarden van goed bestuur. Met vragen over archiefzorg kunt u het contactformulier op de TRACKS-website gebruiken. 


 

Contact

Als bij het opstellen van uw subsidieaanvraag niet alles duidelijk is, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Kunsten. U kunt uw vragen stellen via het contactformulier in KIOSK of via kiosk@europeeserfgoedjaar2018.be. Gelieve altijd het dossier-ID en de naam van de persoon of organisatie die u vertegenwoordigt in de onderwerpsregel te vermelden. Neem zeker ook de veelgestelde vragen op deze website eens door.

 

Schrijf je via Kunstenpunt in op de infosessies en workshops over het Kunstendecreet en lees praktische informatie in een online praktijkgids. Hebt u nog meer informatie nodig om uw aanvraag te situeren binnen de mogelijkheden van het Kunstendecreet, dan kunt u bij Kunstenpunt ook terecht via e-mail en telefoon. Let op: maatwerk zoals aanvraagdossiers nalezen, begrotingen maken, contracten of statuten opstellen, behoren niet tot de opdracht van het steunpunt.