Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Flankerende regelgeving

Onroerenderfgoeddecreet

Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 werd op 17 oktober 2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het Onroerenderfgoeddecreet is er dus al maar is nog niet in werking getreden. Dit zal pas gebeuren op het ogenblik dat het uitvoeringsbesluit bij het Onroerenderfgoeddecreet definitief van kracht wordt. De conceptnota van het uitvoeringsbesluit, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 25 januari 2013, wordt nu verder uitgewerkt in regelgeving.

Download het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 (pdf), de bijhorende memorie van toelichting (pdf), de publicatie in het Belgisch Staatsblad van 17 oktober 2013 (pdf) en de conceptnota van het uitvoeringsbesluit van 25 januari 2013 (pdf).

Op 17 januari 2014 gaf  de Vlaamse Regering de eerste principiële goedkeuring aan het besluit dat uitvoering geeft aan de bepalingen van het onroerenderfgoeddecreet. De volgende stap in de procedure is de tweede principiële goedkeuring, waarvoor eerst advies wordt ingewonnen bij de SARO, de SERV en de MiNa-raad.

Download hier de eerste principiële goedkeuring van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet (pdf) en het bijhorende verslag (pdf) bij het uitvoeringsbesluit.

U vindt de definitief goedgekeurde regelgeving ook terug in de Vlaamse codex.


Nieuw in het onroerenderfgoeddecreet

Het Verdrag van Valletta (1992) komt volledig tot zijn recht in het decreet. Archeologie wordt beter geïntegreerd in projecten en wordt vroeg betrokken in het bouwproces. Het decreet voorziet ook de mogelijkheid om solidariteitsfondsen op te richten, alsook meer financiële steun van de overheid voor archeologie.

Nu ligt het zwaartepunt van het onroerenderfgoedbeleid bijna volledig bij de Vlaamse overheid. Het decreet geeft de steden en gemeenten meer verantwoordelijkheid en inspraak met de erkenning  als onroerenderfgoedgemeente. Zo’n gemeente kan bijvoorbeeld toelating geven voor werken aan beschermd onroerend erfgoed.

Onroerend erfgoed wordt geïntegreerd in de procedures van ruimtelijke ordening, bos, natuur en milieu. Dit zorgt voor meer transparantie, snellere procedures en meer rechtszekerheid. Overheden hebben een zorgplicht voor items van de vastgestelde erfgoedinventarissen. Beheersplannen voor onroerend erfgoed worden zoveel mogelijk geïntegreerd in de natuurrichtplannen en bosbeheerplannen.

Het nieuw decreet zet verder in op de digitale ontsluiting van het onroerend erfgoed. De verschillende inventarissen (bouwkundig erfgoed, archeologische zones, landschapsatlas, houtige beplantingen met erfgoedwaarde en historische tuinen en parken) worden verder online ontsloten.

Tot slot komt er een verbeterde en gemoderniseerde handhaving. Dit maakt het mogelijk om niet alleen gerechtelijk, maar ook administratief (boetes, schadevorderingen, stakingsbevel, dwangsom, herstelvorderingen) op te treden bij inbreuken.


Meer weten?

  • De historiek en de inhoud van het onroerenderfgoeddecreet vind je terug op Slideshare.
  • FAQ

Downloads

Participatiedecreet