Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Nieuws

Definitieve adviezen erfgoedronde 2019-2023 bekendgemaakt aan de sector

20.06.2018

Tot 15 januari konden cultureel-erfgoedorganisaties bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een werkingssubsidie aanvragen onder het nieuwe Cultureelerfgoeddecreet voor de periode 2019-2023. Het is de eerste keer dat alle deelsectoren dat samen voor een nieuwe beleidsperiode konden doen.

Het departement ontving 77 ontvankelijke aanvragen via de online-applicatie KIOSK. Samen vragen de cultureel-erfgoedorganisaties gemiddeld 50,5 miljoen euro per jaar. Het huidige budget bedraagt 27,6 miljoen euro per jaar.

Beoordeling

De beoordeling van de aanvragen gebeurde door vier beoordelingscommissies die samengesteld zijn uit experten uit het veld. Afhankelijk van het soort aanvraag is er een andere beoordeling:

  • Collectiebeherende organisaties, zoals musea, archieven en erfgoedbibliotheken, worden eerst ingedeeld bij een bepaald niveau (landelijk, regionaal of voldoet niet voor indeling). De commissie bracht hiervoor een bezoek ter plaatse en licht de huidige werking door. Op basis daarvan werd een advies geformuleerd over de indeling. Vervolgens evalueerde de commissie de beleidsplannen voor de periode 2019-2023, zoals beschreven in de aanvraag, en bracht hierover een afzonderlijk advies uit.
  • Dienstverlenende organisaties en de organisatie voor immaterieel erfgoed worden enkel beoordeeld op basis van de plannen voor de periode 2019-2023 zoals beschreven in de aanvraag. Die organisaties werden door de commissie uitgenodigd voor een hearing om hun aanvraag toe te lichten. Daarna formuleerde de commissie haar advies.

Na de beoordeling door de beoordelingscommissies volgde een afstemming van de adviezen door een afstemmingscommissie die samengesteld is uit de Adviescommissie Cultureel Erfgoed en de voorzitters en ondervoorzitters van de beoordelingscommissies.

Definitief advies

Op 15 mei werden de voorlopige adviezen bekend gemaakt. Organisaties konden hier op reageren door een repliek in dienen. Na behandeling van de replieken stelden de beoordelingscommissies een definitief advies op, dat ook afgestemd werd via de afstemmingscommissie.

De definitieve adviezen werden op 20 juni via KIOSK bekendgemaakt aan de sector.

Onderaan dit bericht is een overzicht te vinden van de uitgebrachte adviezen.

De afstemmingscommissie stelde bij de adviezen een duidingstekst op waarin toegelicht wordt hoe de adviezen correct geïnterpreteerd moeten worden.

Verdere verloop

De steden en gemeenten, op wiens grondgebied de aanvragende organisaties gevestigd zijn, worden gehoord door de minister of het kabinet als ze hierom vragen. De steden en gemeenten krijgen daarbij de kans om hun lokaal cultureel-erfgoedbeleid toe te lichten in relatie tot de adviezen. Het is niet de bedoeling dat steden en gemeenten hierbij gaan optreden als belangenbehartiger voor bepaalde organisaties.

Het departement Cultuur, Jeugd en Media maakt daarna een voorstel van beslissing op voor de minister. De minister legt uiterlijk tegen 1 oktober 2018 een beslissing voor aan de Vlaamse Regering voor de toekenning van de werkingssubsidies 2019-2023.