Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Andere trajecten en initiatieven met impact

Regeerakkoord

Het Regeerakkoord 2014-2019 met haar bestuurlijke veranderingen, zorgt voor een keerpunt in het cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Gemeenschap. Andere trajecten en initiatieven zowel binnen het cultuurbeleid als daarbuiten zullen een impact hebben op de uiteindelijke Conceptnota.

Het cultureel-erfgoedbeleid gaat immers uit van een complementair beleid tussen de Vlaamse overheid, de steden en gemeenten en de provincies. Dit beleid, waarin met lokale en provinciale besturen afspraken worden gemaakt over taakverdeling en investering inzake musea, archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken, is momenteel volop in beweging.


Bestuurszaken

Vanuit Bestuurszaken en gecoördineerd door minister Homans, worden nieuwe krijtlijnen uitgezet inzake:

  • de herverdeling van de persoonsgebonden bevoegdheden (bv. cultuur) van de provincies.
  • meer bevoegdheden voor gemeenten en steden, minder aansturing vanuit de Vlaamse overheid (meer autonomie, decentralisatie en subsidiariteit)
  • het versterken van de dynamiek van regiovorming (regioscreening intergemeentelijke samenwerkingsverbanden)

De provincies namen van oudsher een belangrijke rol op inzake een cultureel-erfgoedbeleid en investeringen in en voor het cultureel-erfgoedveld. De beslissingen die zullen worden genomen, hebben een impact op wat gebeurt met de provinciale collecties en instellingen, het depotbeleid, digitalisering- en standaardiseringstrajecten in en met het cultureel-erfgoedveld.

De Vlaamse Gemeenschap financiert vijf steden die intekenen op Vlaamse beleidsprioriteiten, waaronder cultureel erfgoed enerzijds. Anderzijds financiert ze een aantal intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die rond lokaal en regionaal cultureel erfgoed aan de slag gaan.

Momenteel zijn er diverse intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die van onderuit rond verschillende thema’s (cultureel erfgoed, natuur, milieu, …) werkzaam zijn en middelen bij de Vlaamse overheid (kunnen) aanvragen.


Minister Gatz

Andere trajecten van minister Gatz, aangekondigd in zijn Beleidsnota Cultuur

  • Witboek aanvullende financiering (p. 26-27)
  • Naar een Vlaams vrijwilligersbeleid (p. 45)

Uitvoering gewijzigd Topstukkendecreet en tussentijdse wijziging(en) van het Cultureel-erfgoeddecreet 2012.


Lopende visietrajecten in het cultureel-erfgoedveld zelf (bv musea, erfgoedcellen)

Het is de bedoeling om in de mate van het mogelijke de resultaten hiervan op een evenwichtige en voor cultureel-erfgoedbeleid duurzame manier bijeen te brengen in de Conceptnota.