Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Conceptnota

Conceptnota cultureel-erfgoedbeleid goedgekeurd

De Vlaamse Regering heeft op 25/3/2016 op voorstel van minister van Cultuur Sven Gatz de conceptnota ‘Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen’ goedgekeurd. De administratie had op 1 maart 2016 een ontwerpversie van de Conceptnota aan minister Gatz bezorgd. Het gaat om een langetermijnvisie voor cultureel erfgoed en cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen waarin de band tussen verleden, heden en toekomst én het delen van ‘gemeenschappelijk goed’ belangrijke uitgangspunten zijn.

De conceptnota ambieert een samenhangend, inspirerend en ambitieus kader voor het cultureel-erfgoedbeleid in Vlaanderen. Niet enkel het cultureel erfgoed zelf, maar ook bepaalde aspecten van de cultureel-erfgoedwerking en het cultureel-erfgoedbeleid moeten immers de tand des tijds kunnen doorstaan.

De Vlaamse Regering onderschrijft het belang van een kwaliteitsvolle  en duurzame benadering van cultureel erfgoed en wil voluit inzetten op het versterken van de erfgoedsector. Het stimuleren van samenwerkingen tussen erfgoedorganisaties en het verhogen van participatie bij erfgoedactiviteiten voor het breder publiek zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Sven Gatz: “We hebben vandaag een conceptnota goedgekeurd die een toekomst voor het cultureel erfgoed uitstippelt en een zo breed mogelijk draagvlak creëert door alle geledingen van de samenleving bij cultureel erfgoed en erfgoedwerking te betrekken. Erfgoed is alomtegenwoordig. Bewust of onbewust koesteren we vandaag allemaal zaken uit het verleden die we willen doorgeven aan komende generaties. Dat gaat over belangrijk kunstwerken maar ook over bijvoorbeeld de beiaard- of reuzencultuur.”

De nota zelf focust op zes hoofdlijnen, die zowel door de cultureel-erfgoedsector als vanuit de samenleving werden aangegeven:

  • Een gevarieerde aanwezigheid van erfgoed waarborgen
  • Het cultureel-erfgoednetwerk verder versterken en uitbouwen
  • Een participatieve en open cultureel-erfgoedwerking realiseren
  • Cultureel erfgoed in de samenleving valoriseren
  • Een toonaangevend internationaal erfgoedbeleid nastreven
  • Aanvullende financiering stimuleren

De uitgetekende beleidslijnen expliciteren de rollen en de verantwoordelijkheden die de Vlaamse overheid opneemt in overleg en afstemming met andere bestuursniveaus en beleidsdomeinen.

Dit betekent in eerste instantie een actualisering en verfijning van de bestaande instrumenten, en de mogelijke ontwikkeling van nieuwe instrumenten met bijzondere aandacht voor het nieuwe Cultureel Erfgoeddecreet.

Nota

Naar een duurzame cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen (PDF)