Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Uitvoeren kunstenbeleid

Wijziging van het Kunstendecreet van 2013

Op 20 juni jl. keurde het Vlaams Parlement een aantal wijzigingen aan het Kunstendecreet van 2013 goed. Deze wijzigingen zullen vanaf 2019 invloed hebben op zowel de indiening als de beoordeling van subsidieaanvragen. Een aantal andere wijzigingen wordt vastgelegd in het bijhorende uitvoeringsbesluit, dat nog in behandeling is.

De voornaamste vernieuwingen zijn:

 1. Meer kwantitatief onderbouwde landschapstekening en visienota
  De landschapstekening die het Kunstenpunt opmaakt ter voorbereiding van de visienota van de minister, zal naast een kwalitatieve analyse nu ook meer kwantitatieve gegevens bevatten. De landschapstekening zal de stand van zaken in de kunstensector weergeven “AS IS”, terwijl de visienota de beleidslijnen voor de toekomst zal bevatten “TO BE”.
 2. Anders dossiergebonden adviseren: geen autonoom zakelijk advies meer, maar één omvattend advies met relatieve score op basis van het gevraagde bedrag
  De eindverantwoordelijkheid voor het advies komt volledig bij de beoordelingscommissie. Daardoor behoren de vijfentwintig beoordelingscategorieën tot het verleden. De administratie maakt wel nog steeds de voorbereiding voor de beoordeling van het zakelijk criterium. De indien- en beoordelingsformat KIOSK zal hieraan aangepast worden.
 3. Anders dossieroverschrijdend adviseren
  De beoordelingscommissie beoordeelt niet langer enkel de individuele dossiers. Ze maakt nu ook een voorstel van rangschikking over alle voorliggende dossiers op basis van zowel de individuele kwaliteit als de mate waarin het dossier uitvoering geeft aan de aandachtspunten uit de visienota. Vervolgens brengt de administratie de rangschikkingen van de beoordelingscommissies samen in de ontwerpbeslissing, die moet afgestemd zijn op zowel de visienota als het beschikbare budget.
 4. Kennisverhoging van de beoordelaars: gedeeltelijk vaste commissies
  De beoordelingscommissies krijgen een aantal vaste leden voor een periode van vijf jaar. Dit aantal is bepaald op tenminste een derde en maximaal één minder dan de helft. Dit is van belang om de door beoordelaars opgebouwde kennis over zowel het kunstenveld als de adviespraktijk duurzaam mee te nemen in de beoordeling.
 5. Invoering van een hoorzitting bij werkingssubsidies
  Wie werkingssubsidies aanvraagt (indiendatum 1 december 2020) zal de kans krijgen om tijdens een hoorzitting rechtstreeks op vragen van de beoordelingscommissie te kunnen antwoorden. De hoorzitting gebeurt nadat de beoordelingscommissie het dossier heeft gelezen, en voorafgaand aan de advisering.
 6. Schrapping van de verhaalprocedure, behoud van de repliekmogelijkheid
  De twee mogelijkheden om te reageren op een voorlopig advies bij werkingssubsidies worden herleid tot één. De verhaalprocedure wordt geschrapt maar de repliekprocedure blijft behouden en is voor iedereen gelijk toegankelijk. Een repliek dient wel enkel om feitelijke onjuistheden in het voorlopig advies recht te zetten.
 7. Schrapping van de jaarlijkse actieplannen, vervanging door een eenmalig geactualiseerd beleidsplan
  De tot nu toe jaarlijks in te dienen actieplannen worden geschrapt vanaf najaar 2018. De basis voor het toezicht wordt het werkingsverslag van de organisatie en het ingediende beleidsplan. Dit beleidsplan zal wel éénmaal moeten aangepast worden. Dit zal gebeuren na beslissing over het subsidiebedrag op 1 oktober 2021. De indiendatum voor het geactualiseerd beleidsplan wordt bepaald in het nog goed te keuren besluit van de Vlaamse Regering.
 8. Mandaatfuncties voor artistieke en zakelijke eindverantwoordelijken van kunstinstellingen
  Deze wijziging wil meer dynamiek brengen in het beleid van de Kunstinstellingen. Welke functie het precies betreft wordt in de beheersovereenkomsten van de individuele kunstinstellingen vastgelegd. De regel is enkel van toepassing op toekomstige vacatures. De lopende contracten worden dus behouden.
 9. De beslissingsdatum voor werkingssubsidies verschuift naar 1 oktober, de indiendatum naar 1 december
  De begrotingsbesprekingen binnen de Regering gebeuren elk jaar in september. Dit biedt een betere context om te onderhandelen over het cultuurbudget dan juni. Daarom wordt de beslissingsdatum voor werkingssubsidies verschoven naar 1 oktober (2021). Deze beslissingsdatum werd eerder ook in het decreet roerend cultureel erfgoed en het decreet op het sociaal-cultureel werk opgenomen.
 10. Vereenvoudiging van het zakelijk criterium en twee artistieke criteria
  Enkele criteria worden samengenomen zodat het aantal criteria vermindert. Dit zal ook tot een vereenvoudiging van KIOSK leiden.

 

Noteer in dit verband alvast de infosessies in het najaar:

 • woensdag 29/08: infosessie van het Kunstenpunt voor kunstenaars en organisaties die een aanvraag willen indienen binnen het Kunstendecreet. Na deze sessie zal het Departement CJM de wijzigingen aan het Kunstendecreet en bijhorende uitvoeringsbesluit, zoals opgenomen in de nieuwsbrief Kunsten van juni en juli, kort toelichten.
 • dinsdag 18/12 en woensdag 19/12: infosessies van het Departement CJM voor aanvragers met uitgebreide toelichting over het Kunstendecreet, de wijzigingen en de aangepaste KIOSK-indienformat.
 • begin 2019 volgen infosessies van het Departement CJM voor beoordelaars.

 

Kunstendecreet van 2013

Het kunstenlandschap is de laatste 10 jaar sterk veranderd. Op dat veranderende kunstenlandschap was het Kunstendecreet uit 2004 niet meer afgestemd. Na een grote evaluatie in 2012 werd een ander decreet ontworpen. Voor dat Kunstendecreet van 13 december 2013 werd ondertussen door de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement een decreet houdende wijziging van het Kunstendecreet van 13 december 2013 goedgekeurd. Vanaf eind 2015 is het mogelijk subsidiedossiers volgens de regels van het 'nieuwe' Kunstendecreet in te dienen via KIOSK.

De bedoeling van deze vernieuwingen is om het kunstenbeleid beter af te stemmen op de noden van de Kunstensector. De voornaamste vernieuwingen van dit decreet zijn:

 

Infosessies en workshops

Om iedereen vertrouwd te maken met de inhoud van het nieuwe Kunstendecreet organiseerde het Departement CJM / afdeling Kunsten ism het Kunstenpunt in het seizoen 2014-2015 op verschillende plaatsen in Vlaanderen en in Brussel een aantal infosessies met bijbehorende workshops. Daarop werd onder meer uitleg gegeven over projecten en beurzen.  

Informatie in het Nederlands:
Information in English: