Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Commissies

Pool van beoordelaars

Opdracht

Uit de pool van beoordelaars worden commissies samengesteld in functie van de ingediende dossiers. Vanaf de aanstelling van de nieuwe pool, die van start zal gaan vanaf januari 2019, zal gewerkt worden met een deel vaste en een deel wisselende leden. Het doel is om nog meer te komen tot een gezonde balans tussen continuïteit enerzijds en voldoende afwisseling van beoordelaars anderzijds.

De leden van de pool hebben expertise in de vijf functies en over bepaalde disciplines of specifieke subdisciplines. Op basis hiervan beoordelen zij de subsidieaanvragen binnen het kader dat hiervoor door de adviescommissie is uitgewerkt onder meer in het Draaiboek kwaliteitsbeoordeling (PDF).


Mandaat en samenstelling

De pool van beoordelaars is op 29 mei 2015 benoemd voor een periode van vijf jaar, waarna de helft van de leden zal vervangen worden door nieuwe kandidaten. De huidige pool werd sedert 1 november 2017 aangevuld met de personen vermeld in de volgende aanvullende lijst pool van beoordelaars (PDF).


Meer info

Aan de hand van verschillende presentaties en een aantal workshops ging de administratie in de loop van 2015 in op de vernieuwingen binnen het Kunstendecreet en de beoordeling:

Naar aanleiding van de benoeming van 38 bijkomende commissieleden organiseerde het Departement CJM / team Kunsten en Cultureel Erfgoed begin februari 2018  een infosessie voor die nieuwe beoordelaars. Daar werd onder meer aan de hand van de volgende presentaties gefocust op een aantal aspecten die van belang zijn voor het formuleren van een advies onder het Kunstendecreet:

De advisering gebeurt digitaal via de webapplicatie KIOSK-redactie. Momenteel wordt de werklast m.b.t. de redactie van de adviezen onder de loep genomen met het oog op een vereenvoudiging van zowel KIOSK (aanvraagmodule) als KIOSK-redactie (adviesmodule).

Pool van voorzitters

Opdracht

Naast de adviescommissie en de pool van beoordelaars is voorzien in een afzonderlijke pool van voorzitters. De voorzitters hebben geen beoordelingstaak en geen stemrecht, maar moeten de beoordeling zelf in goede banen leiden en de continuïteit van de beoordeling bewaken. Het is hun taak om, samen met het secretariaat, toe te zien op de gelijkwaardige behandeling van de dossiers over verschillende aanvraagrondes en tijdelijke commissies heen. Daarvoor kunnen zij onder meer beroep doen op het Draaiboek kwaliteitsbeoordeling (PDF).


Mandaat en samenstelling

De voorzitters werden op 29 mei 2015 benoemd voor een periode van vijf jaar.


Meer info

Op woensdag 4 februari 2015 gaf de afdeling Kunsten twee infosessies over het beoordelingssysteem van het nieuwe Kunstendecreet. 

Daarnaast organiseerde ze in samenwerking met het Kunstenpunt een coachingstraject om de voorzitters en beoordelaars voor te bereiden op hun taak. Dit traject bestond onder meer uit twee coachingsdagen die op 25 juni en 8 september 2015 plaatsvonden in De Studio te Antwerpen. Aan de hand van verschillende presentaties en een aantal workshops werd ingegaan op de vernieuwingen binnen het Kunstendecreet en de beoordeling:

Op 8 september hield minister van Cultuur Sven Gatz ook een toespraak om zijn visie op de beoordeling uiteen te zetten:

  • coachingdag DE Studio - Sven Gatz (YouTube).

Adviescommissie Kunsten

 

Opdracht

Het beoordelingsproces wordt opgevolgd door de Adviescommissie Kunsten, die de volgende drie kerntaken heeft:

  • waken over een kwaliteitsvol proces van de artistiek-inhoudelijke beoordeling en daartoe de visie, methodiek en de evaluatie ontwikkelen;
  • beleidsgericht advies formuleren over de kwaliteitsbeoordeling;
  • erop toezien dat het proces van artistiek-inhoudelijke beoordeling plaatsvindt binnen het kader van de visienota.

De adviescommissie spreekt zich niet uit over individuele dossiers. Ze vergadert ongeveer tien keer per jaar, d.i. telkens op de laatste vrijdag van maand.


Mandaat en samenstelling

De leden van de Adviescommissie Kunsten zijn benoemd voor een periode van 5 jaar en dit vanaf november 2014. De samenstelling ervan kan tijdens de mandaatperiode niet gewijzigd worden.

 

 

 
 

Secretarissen

Opdracht

Het secretariaat van de beoordeling wordt verzorgd door medewerkers van de afdeling Kunsten. De secretarissen ondersteunen de beoordelaars en voorzitters en bewaken - samen met de voorzitters - de continuïteit.