Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Subsidie-instrumenten

Beurzen

Wat?

Een beurs laat toe om (nieuwe) ideeën te ontwikkelen, (andere) wegen te verkennen, een (nieuwe) evolutie te beginnen, te reflecteren over de eigen praktijk en deze te verdiepen. 

Een beurs kan kortlopend (1 jaar) of langlopend (maximum 3 jaar) zijn. 

Voor een kortlopende beurs komen zowel  jonge, beloftevolle kunstenaars als reeds erkende, gevestigde kunstenaars in aanmerking. Het omvat de vroegere ontwikkelingsgerichte beurzen, werkbeurzen en werkverblijven. Een kortlopende beurs kan ook gebruikt worden voor een residentie in het binnen- of buitenland.

De meerjarige beurs is voorbehouden voor de al erkende, gevestigde kunstenaar. 

Het verschil met een projectsubsidie ligt in de belangeloosheid van de beurs: er wordt geen enkele tegenprestatie verwacht. Bij een projectsubsidie wordt er verwacht dat het omschreven project gerealiseerd en financieel verantwoord wordt.

Voor wie? 

Een beurs kan alleen toegekend worden aan individuele begunstigden actief binnen het professionele Kunstenveld. Het kan gaan om kunstenaars, vormgevers, architecten, …

Nationaliteit is van geen tel bij het aanvragen van beurzen, er moet alleen een link met de Vlaamse Gemeenschap zijn.

Het decreet ondersteunt professionele kunsten. De verwijzing naar ‘professioneel actief zijn’ wordt per dossier beoordeeld aan de hand van de kwaliteitsbeoordeling op basis van de inhoudelijke criteria. 

Functies?

Een beurs is exclusief verbonden aan de functie ontwikkeling. 

Criteria?

De beursaanvragen moeten voldoen aan kwaliteitscriteria. Voor kortlopende en meerjarige beurzen zijn deze criteria verschillend. 

Voor kortlopende beurzen zijn de criteria: 

 • de kwaliteit van de motivatie
 • het groeipotentieel van het oeuvre van de kunstenaar
 • indien van toepassing, de nadere bepaling door de Vlaamse Regering van de criteria. Deze (eventuele) nadere bepalingen zullen verduidelijkt worden in de strategische visienota. 

Voor meerjarige beurzen zijn de criteria: 

 • kwaliteit van de motivatie
 • het belang en de kwaliteit van het oeuvre van de kunstenaar
 • de bijdrage aan de ontwikkeling van het traject van de kunstenaar
 • indien van toepassing, de nadere bepaling door de Vlaamse Regering van de criteria. Deze (eventuele) nadere bepalingen zullen verduidelijkt worden in de strategische visienota. 

Indiendata?

Er zijn twee indiendata voor beurzen, namelijk: 

 • 15 september voor initiatieven die van start gaan in de eerste helft van het daarop volgende jaar;
 • 15 maart voor initiatieven die van start gaan in de tweede helft van het lopende jaar.

De minister neemt de beslissing over de toekenning en over de grootte van de beurzen uiterlijk vier maanden na de uiterste indiendatum. 

Projectsubsidies

Wat?

Een projectsubsidie ondersteunt allerhande initiatieven die in tijd en doelstelling beperkt zijn. Dit kan zowel de creatie en spreiding van een voorstelling zijn als een tweejarige opstart van de werking van bijvoorbeeld een managementbureau. 

Projecten kunnen zowel kort- als langlopend zijn, met een maximum van 3 jaar. 

De werkverblijven, creatieopdrachten, internationale projecten en de vertaling van niet-periodieke publicaties die in het decreet van 2004 afzonderlijk werden benoemd vallen allen onder de noemer ‘projectsubsidies’.

Voor wie? 

Projecten kunnen zowel door individuele begunstigden als door rechtspersonen worden aangevraagd. Het kan dus gaan om kunstenaars, kunstenorganisaties, galeries, curatoren, vormgevers, bemiddelaars, managementbureaus, enzovoort.

Ook buitenlandse organisaties kunnen een aanvraag voor een project indienen, als er een link is met de Vlaamse Gemeenschap. Er moet wel steeds een presentatieluik aan het project verbonden zijn. Een buitenlands festival dat bijvoorbeeld een organisatie gevestigd in Vlaanderen programmeert, heeft op deze manier een link met Vlaanderen.

Het decreet ondersteunt professionele kunsten. De verwijzing naar ‘professioneel actief zijn’ wordt per dossier beoordeeld.  

Organisaties die een werkingssubsidie ontvangen die groter is dan of gelijk aan 300.000 euro komen niet meer in aanmerking voor bijkomende projectsubsidies. Zij worden verondersteld in hun planning budgettaire ruimte te voorzien voor onverwachte opportuniteiten en risico’s.  

Functies?

Projectsubsidies kunnen aangevraagd worden voor alle functies namelijk ‘ontwikkeling’, ‘productie’, ‘presentatie’, ‘participatie’ of ‘reflectie’, of voor elke combinatie van deze functies. 

Indiendata?

Er zijn twee indiendata voor projecten, namelijk: 

 • 15 september voor initiatieven die van start gaan in de eerste helft van het daarop volgende jaar
 • 15 maart voor initiatieven die van start gaan in de tweede helft van het lopende jaar

Criteria projecten

Er zijn vijf criteria waaraan een dossier wordt getoetst, namelijk:  

 1. kwaliteit inhoudelijk concept en concrete uitwerking
 2. kwaliteit zakelijk beheer:
  • het sporen van de artistieke met de zakelijke planning
  • een haalbare en realistische begroting
  • aandacht voor een correcte vergoeding voor kunstenaars
 3. positionering en samenwerking
 4. landelijke en/of internationale betekenis
 5. indien van toepassing, de nadere bepaling door de Vlaamse Regering van de criteria.

Het criterium kwaliteit inhoudelijk concept en concrete uitwerking wordt voor projectsubsidies specifiek ingevuld per functie. Meer hierover vindt u onder welke zijn de functies?

Werkingssubsidies

Wat?

Een werkingssubsidie ondersteunt een organisatie bij de uitvoering van een werking die inzet op een of meerdere functies en disciplines. Een werkingssubsidie wordt toegekend voor een periode van vijf jaar

Voor wie? 

De werkingssubsidies zijn bedoeld voor organisaties waarbij de aard van de werking gebaat is bij een vijfjarige, en dus meer continue, ondersteuning.  Alleen organisaties die gevestigd zijn in Vlaanderen of Brussel komen in aanmerking. 

Functies?

Werkingssubsidies kunnen aangevraagd worden voor alle functies namelijk ‘ontwikkeling’, ‘productie’, ‘presentatie’, ‘participatie’ of ‘reflectie’, of voor elke combinatie van deze functies. 

Indiendata?

Er is maar 1 indiendatum per 5 jaar. De volgende indiendatum is 1 oktober 2020, voor subsidiëring vanaf 1 januari 2022.

Beslissingen over aanvragen van werkingssubsidies die op 1 oktober 2020 zijn ingediend, worden uiterlijk op 30 juni 2021 genomen. 

Meer info over de stappen die een dossier tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021 doorloopt, volgt in de winter van 2020/2021. 

Aangepaste kwantitatieve normen

Organisaties die een werkingssubsidie ontvangen moeten een percentage aan eigen inkomsten verwerven dat voortaan varieert per functie. Organisaties die inzetten op de functies ‘productie’ of ‘presentatie’ moeten minstens 12,5% eigen inkomsten verwerven. Voor organisaties die enkel inzetten op de functies ‘ontwikkeling’, ‘participatie’ of ‘reflectie’ en dus minder publieksgerichte activiteiten ontwikkelen, bedraagt dit percentage 5%.

Criteria

Er zijn negen criteria waaraan een aanvraagdossier voor een werkingssubsidie wordt getoetst, namelijk:  

 1. kwaliteit inhoudelijk concept en concrete uitwerking
 2. kwaliteit zakelijk beheer
  • het sporen van de artistieke met de zakelijke planning
  • een haalbare en realistische begroting
  • de evenwichtige samenstelling van de raad van bestuur, rekening houdend met maatschappelijke en culturele diversiteit
  • de wijze waarop de organisatie bestuurd wordt
  • een kwaliteitsvol personeelsbeleid voeren met bijzondere aandacht voor de correcte vergoeding van kunstenaars
 3. kwaliteit voorbije werking
 4. positionering en samenwerking
 5. landelijke en/of internationale betekenis
 6. kennisopbouw en kennisdeling
 7. maatschappelijke en culturele diversiteit
 8. ondersteuning van kunstenaars
 9. indien van toepassing, de nadere bepaling door de Vlaamse Regering van de criteria.

Het criterium kwaliteit inhoudelijk concept en concrete uitwerking wordt voor werkingssubsidies specifiek ingevuld per functie. Meer hierover vindt u onder welke zijn de functies

Kunstinstellingen

Wat?

Kunstinstellingen zijn grootschalige initiatieven met nationale en internationale uitstraling en een belangrijke symboolwaarde in het hele cultuurbeleid. Het zijn de vaste structuren van het kunstenveld met een structurele band met de Vlaamse Gemeenschap. 

Wie? 

 • Concertgebouw Brugge
 • deSingel
 • de twee symfonische orkesten ‘deFilharmonie’ en ‘Brussels Philharmonic’
 • Kunstencentrum Vooruit
 • Kunsthuis met Opera Vlaanderen en Ballet Vlaanderen
 • de Ancienne Belgique.

Hoe?

De Vlaamse Regering bepaalt welke organisaties een erkenningsvraag mogen indienen. Een commissie adviseert de minister over de erkenning. Dit advies is gebaseerd op de voorwaarden die in het Kunstendecreet zijn uitgewerkt. Een erkende organisatie kan een aanvraag indienen voor een subsidie.

De Vlaamse Gemeenschap sluit met deze instellingen een beheersovereenkomst.  

Functies?

Kunstinstellingen moeten kwalitatief op alle 5 functies (ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie) inzetten. 

Erkenningsvoorwaarden 

De erkenningsprocedure voor Kunstinstellingen voorziet in 10 voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

 1. inzet op de vijf functies
 2. artistieke uitmuntendheid
 3. internationale relevantie
 4. duurzame opbouw van traditie en vernieuwing
 5. maatschappelijke en culturele inbedding en engagement
 6. landelijke schaal en performante eigen infrastructuur
 7. sterk en dynamisch management en solide financieel beleid
 8. de principes van goed bestuur naleven
 9. aandacht voor kunst- en cultuureducatie, in samenwerking met het onderwijs
 10. startende kunstenaars ondersteunen.

Een ad-hoc commissie zal de erkenning beoordelen.  Deze commissie is samengesteld uit minimaal zeven leden waarvan drie leden met expertise en ervaring in het buitenland.

Beleidsplan

Een erkende kunstinstelling moet om de vijf jaar een beleidsplan indienen.  Op basis van dit beleidsplan wordt de subsidiëring niet in vraag gesteld, maar wordt de hoogte van het subsidiebedrag bepaald en de hieraan verbonden opdrachten die worden verankerd in de beheersovereenkomst. De beoordeling van dit beleidsplan gebeurd op basis van criteria die gelden voor werkingssubsidies.