Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Aanvraagprocedure

Aan welke voorwaarden en criteria moet uw aanvraag voldoen

Uw aanvraag moet voldoen aan vijf criteria.

  1. Het element beantwoordt aan de definitie van immaterieel cultureel erfgoed uit de visienota
  2. Er is consensus binnen de cultureel-erfgoedgemeenschap om dit element op de Inventaris te plaatsen.
  3. De cultureel-erfgoedgemeenschap zet actief in op het doorgeven van het immaterieel cultureel erfgoed.
  4. Een gesubsidieerde organisatie (in kader van het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid) is betrokken bij de erfgoedgemeenschap en ondersteunt de gemeenschap bij het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed.
  5. De aanvraag wordt inhoudelijk gedocumenteerd op basis van www.immaterieelerfgoed.be.


Wie kan aanvragen

Elke erfgoedgemeenschap kan een aanvraag indienen voor de opname van een element immaterieel cultureel erfgoed op de Inventaris Vlaanderen. Toestemming van de gemeenschappen en groepen die het immaterieel cultureel erfgoed koesteren of beoefenen is noodzakelijk.

Een voorwaarde waaraan de aanvrager (een rechtspersoon) moet voldoen: de organisatie die de eindverantwoordelijkheid draagt over de aanvraag moet zijn zetel en zijn werking hebben in Vlaanderen of in het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad.


Beschikbaar budget

Er is geen financieel engagement verbonden aan een opname op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.


Periode van de de erkenning

Op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed opgenomen elementen vervullen een voorbeeldrol op het vlak van ondernomen borgingsmaatregelen, transmissie en de rol van de betrokken erfgoedgemeenschap. Het platform www.immaterieelerfgoed.be is een interactief forum waarop goede praktijken gedocumenteerd worden zodat ze voor iedereen toegankelijk en raadpleegbaar zijn.

Er wordt jaarlijks gerapporteerd over de ondernomen borgingsmaatregelen. De documentatie op het platform www.immaterieelerfgoed.be is een continu proces dat elk jaar via een formeel document bevestigd wordt. Op basis hiervan spreekt de Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed zich uit over de voorbeeldrol en wordt er eventueel bijgestuurd.


Contact