Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Waarom is een actieve regie bij de ontwikkeling van het dienstverlenend netwerk nodig? 

Zoals gevraagd door de sector in het participatieve traject voorafgaand aan de conceptnota, gaf het kabinet de afdeling Cultureel Erfgoed de opdracht om het overzicht op de ontwikkeling van het dienstverlenende cultureel-erfgoedveld te behouden, en de regie hierover te voeren.

Het Cultureel-erfgoeddecreet bevat geen vooraf vastgestelde lijst van rollen waarop kan worden ingetekend. Dat is ook niet wenselijk omdat wordt ingespeeld op de noden en de dynamiek in het veld. Tegelijk is het niet de bedoeling dat dezelfde dienstverlening aangeboden wordt door meerdere actoren die los van elkaar werken.

De regie over het veld wordt gevoerd om, conform de principes van de Beleidsnota Cultuur en de Conceptnota Cultureel Erfgoed, een inhoudelijke en financiële versnippering te vermijden en om de slagkracht van het veld te vergroten.

Afstemming en samenwerking zullen worden aangemoedigd om op een efficiënte manier erfgoednoden in het veld te lenigen. Het is belangrijk dat thema’s of specialisaties waarrond een dienstverlening wordt aangeboden, duidelijk zijn gedefinieerd en voldoende zijn van omvang (en dus eventueel geclusterd worden). Ook de draagkracht en schaalgrootte van organisaties moeten waar mogelijk worden versterkt.