Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Spreiding van kunst

Oproep tot kandidaatstelling Spreiding van kunst

Oproep

Minister van Cultuur Sven Gatz lanceert een oproep tot kandidaatstelling voor organisaties met als kernwerking ‘spreiding van kunstwerken’.

Kandidaten dienen voor 30 oktober 2016 een beleidsplan in voor de werking 2018-2021.

Uit de kandidaten zal de minister ten laatste op 30 juni 2017 één organisatie aanduiden. Deze organisatie zal ter ondersteuning van de werking een subsidie ontvangen voor de periode 2018-2021. Het bedrag wordt bepaald bij de aanduiding.

Na aanduiding zullen de afspraken over de werking worden vastgelegd in een beheersovereenkomst tussen de organisatie en de minister, ten laatste op 1 december 2017.


Doelstelling

De Vlaamse overheid vindt het belangrijk om een zo breed mogelijk publiek de kans de bieden om kunst te ervaren in de meest nabije omgeving.  Daarom bevat het Kunstendecreet een procedure voor de aanduiding en subsidiëring van een organisatie die een brugfunctie vervult tussen kunstenaar en publiek. De beoogde organisatie stelt kunstspreiding, publieksverruiming en drempelverlaging centraal in haar werking. Op die manier wil de overheid ook bijdragen aan de inkomens- en loopbaanondersteuning van de kunstenaar.


Kerntaken

De beoogde organisatie ontplooit een werking rond twee kerntaken, bepaald in het Kunstendecreet:

 1. een zo breed mogelijke doelgroep in contact brengen met hedendaagse kunst door kunstwerken uit te lenen of door kunstwerken te verkopen, o.a. via een kunstkoopregeling
 2. een kwaliteitsvolle collectie aanbieden die een afspiegeling is van het hedendaagse kun­stenlandschap met bijzondere aandacht voor het werk van jonge, beginnende kunstenaars. De collectie bestaat uit van de kunstenaars geleende kunstwerken. Deelnemende kunstenaars ontvangen een vergoeding voor de uitleen.


Inhoud beleidsplan

De kandidaten dienen een beleidsplan in dat de volgende onderdelen bevat:

 1. een toelichting van de inhoudelijke beleidsvisie en de uitvoering van de kerntaken
 2. een toelichting van de zakelijke beleidsvisie
 3. een realistische planning van de inhoudelijke, de organisatorische en de financiële aspecten van de werking voor de subsidieperiode 2018-2021
 4. een zelfevaluatie van de werking voorafgaand aan de aanvraag.

 

Toelichting bij de kerntaken in het beleidsplan

In het beleidsplan geeft de kandidaatorganisatie een toelichting bij de uitvoering van de kerntaken. Hieronder wordt verduidelijkt over welke aspecten minimum een toelichting wordt verwacht.

Onder kerntaak 1 beschrijft de kandidaatorganisatie hoe de doelgroep wordt bereikt, hoe de publieksbetrokkenheid wordt verhoogd, hoe de uitlening gebeurt, hoeveel fysieke uitleenpunten er zijn, of er een digitaal platform is, op welke manier de werking complementair is aan de werking van private galeries, hoe de gebruikers begeleid en geadviseerd worden, …

Met betrekking tot de verkoop van kunst beschrijft de kandidaatorganisatie minstens haar visie op de uitwerking van een kunstkoopregeling voor wat betreft het inhoudelijke en communicatieve luik (de financiële handling van leningen zal door een externe partner opgenomen worden). Kunnen aan bod komen: visie op het mechanisme en de doelgroep van aanbieders (galeries en andere), wijze van klantenwerving, communicatie en promotie, en de eraan gerelateerde kosten (op te nemen in de begroting), al dan niet gebaseerd op buitenlandse good practises.

Onder kerntaak 2 beschrijft de kandidaatorganisatie hoe de collectie wordt samengesteld, wie hierover adviseert, met welke organisaties er wordt samengewerkt, wat het beoogde kunstenaarsprofiel is (met aandacht voor jonge, beginnende kunstenaars), hoe representatief de collectie is voor het hedendaagse beeldende kunstenveld, de motivatie voor de selectie van de kunstenaars, meer bepaald hoe de selectie bijdraagt aan de werking van uw organisatie en omgekeerd, hoeveel verschillende kunstenaars er in de collectie aanwezig zijn, hoe de kunstenaars worden vergoed en hun kunstwerken verzekerd, hoe de samenwerking met de kunstenaars verloopt, hoe ze worden begeleid en toegeleid naar het galeriecircuit, op welke manier de eventuele werkingssubsidie en eventuele opbrengsten zullen geherinvesteerd worden in kunstenaarsvergoedingen en in het collectie- en het promotiebeleid, …


Criteria

Een commissie van experts en de afdeling Kunsten zullen het beleidsplan toetsen aan de volgende criteria:

 1. de kwaliteit van de dienstverlening
 2. de wijze waarop de kerntaken gerealiseerd worden
 3. de positionering, samenwerking en netwerkvorming, zowel binnen Vlaanderen als internationaal
 4. de inspanningen op het vlak van maatschappelijke en culturele diversiteit
 5. de kwaliteit van het zakelijke beheer.

 

Timing

 • 18 mei 2016: oproep
 • 30 oktober 2016: indiening beleidsplan door kandidaten
 • 1 november 2016- voorjaar 2017: advisering door beoordelaars en administratie, conform de procedure voor ondersteunende organisaties.
 • ten laatste 30 juni 2017: aanduiding en subsidiebeslissing door minister
 • ten laatste 1 december 2017: afsluiting van een beheersovereenkomst.


Hoe indienen?

Kandidaten dienen voor 30 oktober 2016 hun beleidsplan online in via KIOSK, dit is de webtoepassing van het Departement CJSM voor alle ondersteuningen binnen het Kunstendecreet.

Kandidaten registreren zich eerst via https://cjsm.be/kiosk/public/login.cjsm.

 

Meer info