Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Buiten Vlaanderen brengen

Toelatingsplicht

Voor het tijdelijk of definitief buiten Vlaanderen brengen van topstukken is steeds een voorafgaande toelating vereist. Ook voor het vanuit Vlaanderen naar Brussel of Wallonië brengen van een topstuk is deze vergunning vereist.


Aanvragen toelating

Bij een definitieve uitvoer, dient u uw aanvraag aangetekend in op volgend adres:
Vlaamse overheid
Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media  
Afdeling Cultureel Erfgoed 
t.a.v. de heer Hans Feys
Arenbergstraat 9, 1000 Brussel


Contact

Tel. 02 553 68 26

Voor tijdelijke uitvoer (bijvoorbeeld in functie van een tentoonstelling of een restauratie) volstaat een gewone brief of een elektronische aanvraag, te richten aan hans.feys@europeeserfgoedjaar2018.be.

In de brief of mail dient de aanvrager te vermelden:
  • om welk topstuk het gaat (met verwijzing naar de Topstukkenlijst indien daarin opgenomen), 
  • of het om een toelating tot tijdelijke of definitieve uitvoer gaat,
  • wat het doel is van de uitvoer (voorbeeld tijdelijke tentoonstelling, restauratie, verkoop,…).


Toelating verlenen

We geven u ten laatste binnen de twee maanden na de ontvangst van de aanvraag antwoord. We kunnen in het geval van een tijdelijke uitvoer voorwaarden opleggen bij het afgeven van onze toestemming (bijvoorbeeld inzake transportmodaliteiten en tentoonstellingscondities).
 
 

Toelating weigeren

Indien we de gevraagde toestemming voor een definitieve uitvoer weigeren, dan zijn we verplicht om op vraag van de eigenaar over te gaan tot de aankoop van het topstuk tegen marktwaarde en binnen een redelijke termijn. De prijs wordt in onderling overleg vastgesteld. Indien geen overeenstemming over de prijs wordt bereikt, dan wordt de prijs vastgesteld door drie deskundigen waarvan één aangeduid door de Vlaamse overheid, één door de eigenaar en één aangeduid door de beide deskundigen in onderling akkoord.

De Vlaamse overheid is er toe gehouden om het topstuk tegen de zo vastgestelde prijs aan te kopen of alsnog een uitvoervergunning te verlenen. U kan dit aanbod afwijzen maar u kan dan tot vijf jaar na zijn aanwijzing van dit bod geen nieuwe aanvraag meer indienen.