Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Regelgeving

Geconsolideerde versie van het Topstukkendecreet

Geconsolideerde versie van het Topstukkendecreet 2015 (PDF)


Uitvoeringsbesluit

In het uitvoeringsbesluit worden de bepalingen uit het decreet naar concrete procedures vertaald.

Geconsolideerd Topstukkendecreet: uitvoeringsbesluit 2015 (PDF)


Documentatie / Memorie van toelichtingHet Topstukkendecreet strekt tot bescherming van roerend cultureel erfgoed dat voor de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen bewaard moet blijven, omwille van zijn bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis.

  1. Met dat doel wordt een Topstukkenlijst opgesteld van zeldzame en onmisbare cultuurgoederen. Voor deze topstukken gelden beschermingsmaatregelen inzake fysische ingrepen.
    Voor de in de lijst opgenomen topstukken kunnen restauratiesubsidies aangevraagd worden. Die subsidies kunnen maximum 80% van de kosten voor conservatie en restauratie belopen.
    Voor het buiten Vlaanderen (de Vlaamse Gemeenschap) brengen van in de lijst opgenomen topstukken is een voorafgaande toelating vereist vanwege de Vlaamse overheid. 
  2. Met dat doel bepaalt het Topstukkendecreet tevens dat er een voorafgaande toelating vereist is voor het buiten Vlaanderen brengen van topstukken (roerende goederen en verzamelingen die beantwoorden aan de voorwaarden ‘zeldzaam en onmisbaar’) die niet in de Topstukkenlijst zijn opgenomen.
    De weigering van de gevraagde toelating verplicht de Vlaamse overheid om het topstuk aan te kopen tegen de internationale marktwaarde.
  3. Eigenaars of hun gemachtigden kunnen aan de Vlaamse overheid een certificaat van niet-bescherming als topstuk aanvragen. Dit certificaat garandeert dat het roerend goed of de verzameling waarvoor het certificaat werd afgeleverd geen beschermd statuut geniet en vrij buiten Vlaanderen gebracht kan worden.
  4. De door de EU opgelegde vergunningsplicht voor het buiten de Europese Unie brengen van cultuurgoederen werd ingevoegd in het Topstukkendecreet. Hiermee worden geen nieuwe administratieve lasten opgelegd. Deze vergunningsplicht geldt immers al sinds 1993.

De Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed (de Topstukkenraad) adviseert de minister over de toepassing van het Topstukkendecreet.