Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Gewijzigd Topstukkendecreet in werking

Op 14 november 2015 trad het gewijzigde Topstukkendecreet (decreet van 14 november 2015) in werking. Wat wijzigt er?

  1. De notie ‘topstukken’ wordt uitgebreid tot alle roerende goederen en verzamelingen die beantwoorden aan de voorwaarden ‘zeldzaam en onmisbaar’ van het Topstukkendecreet, ongeacht of ze al dan niet in de Topstukkenlijst werden opgenomen.
    Ook voor deze topstukken die niet in de Topstukkenlijst werden opgenomen, is een voorafgaande toelating vereist om ze buiten Vlaanderen te brengen. De weigering van de gevraagde toelating verplicht de Vlaamse overheid om het topstuk aan te kopen tegen de internationale marktwaarde, zo niet vervalt de weigering tot uitvoer.
    De bepalingen inzake ‘toelating voor fysische ingrepen’, restauratiesubsidies en kennisgevingen blijven enkel van toepassing op de in de Topstukkenlijst opgenomen roerende goederen en verzamelingen.
  2. Eigenaars of hun gemachtigden kunnen aan de Vlaamse overheid een certificaat van niet-bescherming als topstuk’ aanvragen. Dit certificaat garandeert dat het roerend goed of de verzameling waarvoor het certificaat werd afgeleverd geen beschermd statuut geniet en vrij buiten Vlaanderen gebracht kan worden.
  3. De door de EU opgelegde vergunningsplicht voor het buiten de Europese Unie brengen van cultuurgoederen wordt ingevoegd in het Topstukkendecreet. Hiermee worden geen nieuwe administratieve lasten opgelegd. Deze vergunningsplicht geldt immers al sinds 1993.