Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Protocol met VVP en VVSG

De Vlaamse Gemeenschap, de provincies en de gemeenten voeren elk een cultureel-erfgoedbeleid. Allen vanuit dezelfde bezorgdheid dat het cultureel erfgoed een meerwaarde betekent voor de gemeenschap en dat de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed belangrijk is. Afspraken tussen de verschillende bestuursniveaus over de basisverantwoordelijkheid ten aanzien van de veelheid aan cultureel erfgoed en de zeer diverse groep van cultureel-erfgoedspelers zijn nodig om inspanningen en instrumenten op elkaar af te stemmen en zo synergie te creëren.

In functie van deze beleidsafstemming wordt er aan het begin van elke legislatuur van het Vlaams Parlement een protocol gesloten tussen de Vlaamse Regering, de provincies, vertegenwoordigd door de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP), en de gemeenten, vertegenwoordigd door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). We bouwen hiervoor verder op het complementair museumbeleid dat in de jaren negentig werd ontwikkeld.

Als overgangsmaatregel werd het eerste protocol gesloten voor de periode 2009 - 2010 omwille van de afstemming met de legislatuur van het Vlaams Parlement. Een volgend protocol wordt telkens gesloten voor vijf jaar. Bijgevolg werd het protocol 2011 – 2015 gesloten.

Het protocol bevat afspraken over de samenwerking en de taakverdeling met het oog op de ondersteuning van de cultureel-erfgoedsector en de ontwikkeling van het cultureel-erfgoedbeleid. Die ondersteuning en ontwikkeling zijn gericht op:

  • een kwalitatieve verbetering van het cultureel-erfgoedaanbod
  • de vergroting van de uitstraling van en het draagvlak voor het cultureel erfgoed en de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen
  • de bevordering van de professionaliteit in de cultureel-erfgoedsector

Het protocol is niet bindend. Het is een gentleman’s agreement tussen de gemeenten, de provincies en de Vlaamse overheid om een complementair beleid mogelijk te maken.

Protocol van akkoord tussen de Vlaamse Regering, de VVP en de VVSG over de uitbouw van een complementair cultureel-erfgoedbeleid