Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Complementair Kunstenbeleid

De Vlaamse Gemeenschap, de provincies, de steden en gemeenten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel voeren elk een kunstenbeleid. Dit beleid ontwikkelde zich stelselmatig en onafhankelijk van elkaar, waardoor kunstenorganisaties of kunstenaars bij verschillende overheden ondersteuning kunnen krijgen. Afstemming en overleg is nodig om de inspanningen van de diverse overheden op elkaar af te stemmen.


Protocol

In functie van deze beleidsafstemming wordt er aan het begin van elke legislatuur van het Vlaams Parlement een protocol (PDF) gesloten tussen:

  • de Vlaamse Regering
  • de provincies, vertegenwoordigd door de Vereniging van Vlaamse Provincies (VVP)
  • de steden en gemeenten, vertegenwoordigd door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
  • de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC).

Het doel van het protocol is om samenwerking en overleg tussen de Vlaamse en de lokale overheden te stimuleren. Het is een uiting van het engagement van de diverse overheden om samen een complementair kunstenbeleid uit te bouwen. Het protocol bevat onder meer afspraken over de wijze waarop de lokale overheden worden betrokken bij:

  • de opmaak van de strategische visienota van de minister van Cultuur
  • de erkenningsprocedure van kunstinstellingen 
  • het sluiten van beheersovereenkomsten met kunstinstellingen
  • de beoordelingsprocedure voor vijfjarige werkingssubsidies.

Een eerste protocol wordt gesloten voor de periode 2015-2019. Omdat de provincies vanaf 1 januari 2017 niet langer persoonsgebonden bevoegdheden uitoefenen, is de VVP slechts tot die datum betrokken partij in dit protocol. Na deze datum vervallen alle bepalingen in het protocol ten aanzien van de VVP, de provincies en hun vertegenwoordigers.