Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Uitvoeren kunstenbeleid

De uitvoering van het beleid voor de professionele kunsten is in handen van de afdeling Kunsten van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media. Uitzonderingen hierop vormen het filmbeleid en het geïntegreerd letterenbeleid. Hiervoor zijn andere actoren bevoegd:

  • voor het filmbeleid: het Vlaams Audiovisueel Fonds
  • voor het letterenbeleid: het Vlaams Fonds voor de Letteren.


Het Kunstendecreet

Het Kunstendecreet regelt de ondersteuning van de professionele kunsten in Vlaanderen. De afdeling Kunsten van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media staat in voor de uitvoering hiervan.

Het eerste Kunstendecreet werd in 2004 door het Vlaamse Parlement goedgekeurd. De grote vernieuwing van dit decreet was dat er voor het eerst een open en samenhangend kader werd gecreëerd voor alle kunstvormen. 

Het kunstenlandschap is de laatste 10 jaar echter sterk veranderd. Het Kunstendecreet van 2004 was niet meer afgestemd op dit veranderende kunstenlandschap. Na een uitgebreide evaluatie in 2012 is er dan ook een nieuw Kunstendecreet opgesteld. Dit decreet werd in 2013 gestemd door het Vlaams Parlement.

De bedoeling van deze vernieuwingen is om het kunstenbeleid beter af te stemmen op de noden van de kunstensector. De voornaamste vernieuwingen van dit decreet zijn:

  • een strategisch kader als basis
  • een functiegerichte benadering van het kunstenlandschap
  • één kunstensteunpunt
  • een aanpassing van het beoordelingssysteem
  • een herwaardering van de projectsubsidiëring
  • een impulsbeleid voor nieuwe initiatieven
  • een complementair beleid met andere overheden.