Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Raden en commissies

De advies- en beoordelingscommissies staan de minister van cultuur bij in de beoordeling van de subsidiedossiers binnen de diverse decreten en reglementen van de Vlaamse overheid. Visitatie- en expertencommissies doen hetzelfde voor aanvragen voor een kwaliteitslabel. Deze commissies geven een inhoudelijke beoordeling van de aanvragen en bezorgen de minister een gemotiveerd advies hieromtrent.

De Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang, kortweg de Topstukkenraad, adviseert de minister over de bescherming van cultuurgoederen en restauratiesubsidies voor topstukken.

Naast inhoudelijke adviezen kunnen commissies ook een stem hebben in het beleidsproces. Ze werken bijna dagelijks met het veld en komen zo in contact met de praktijk en de werkvormen. Ze kennen dus de gevolgen van het beleid voor de ontwikkelingen in dat veld. Zij oordelen inhoudelijk maar met een brede kijk op hun beleidsveld en de diverse sectoren. de Deze beleidsgerichte inzichten geven zij ook mee aan de minister.

Het werk van de leden van de diverse raden en commissies gebeurt op vrijwillige basis. Zich aanmelden kan via de website Iedereen kan zetelen.

Een mandaat in een advies-, beoordelings-, visitatiecommissie of Topstukkenraad wordt doorgaans opgenomen voor een periode van vijf jaar (Cultureel-erfgoed, Kunstendecreet). Een commissie vergadert minimaal 4 keer per jaar, in Brussel maar mogelijk ook verspreid in Vlaanderen. De vergaderingen kunnen een halve of volledige dag in beslag nemen.