Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Opname in de inventaris Vlaanderen

Platform

De Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed brengt sinds 2008 het immaterieel erfgoed systematisch in kaart. Deze inventaris maakt het erfgoed bekend en maakt een kwalitatieve omgang ermee mogelijk. Opname op de inventaris is geen doel op zich. Het verhoogt wel de zichtbaarheid van het immaterieel cultureel erfgoed en brengt goede voorbeelden in beeld.

De Inventaris is een onderdeel van het platform www.immaterieelerfgoed.be.

Aanvraagprocedure voor opname op de Inventaris Vlaanderen

Aan welke voorwaarden en criteria moet uw aanvraag voldoen

Uw aanvraag moet voldoen aan vijf criteria.

  1. Het element beantwoordt aan de definitie van immaterieel cultureel erfgoed uit de visienota
  2. Er is consensus binnen de cultureel-erfgoedgemeenschap om dit element op de Inventaris te plaatsen.
  3. De cultureel-erfgoedgemeenschap zet actief in op het doorgeven van het immaterieel cultureel erfgoed.
  4. Een gesubsidieerde organisatie (in kader van het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid) is betrokken bij de erfgoedgemeenschap en ondersteunt de gemeenschap bij het borgen van het immaterieel cultureel erfgoed.
  5. De aanvraag wordt inhoudelijk gedocumenteerd op basis van www.immaterieelerfgoed.be.


Wie kan aanvragen

Elke erfgoedgemeenschap kan een aanvraag indienen voor de opname van een element immaterieel cultureel erfgoed op de Inventaris Vlaanderen. Toestemming van de gemeenschappen en groepen die het immaterieel cultureel erfgoed koesteren of beoefenen is noodzakelijk.

Een voorwaarde waaraan de aanvrager (een rechtspersoon) moet voldoen: de organisatie die de eindverantwoordelijkheid draagt over de aanvraag moet zijn zetel en zijn werking hebben in Vlaanderen of in het tweetalige gebied Brussel-hoofdstad.


Beschikbaar budget

Er is geen financieel engagement verbonden aan een opname op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.


Periode van de de erkenning

Op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed opgenomen elementen vervullen een voorbeeldrol op het vlak van ondernomen borgingsmaatregelen, transmissie en de rol van de betrokken erfgoedgemeenschap. Het platform www.immaterieelerfgoed.be is een interactief forum waarop goede praktijken gedocumenteerd worden zodat ze voor iedereen toegankelijk en raadpleegbaar zijn.

Er wordt jaarlijks gerapporteerd over de ondernomen borgingsmaatregelen. De documentatie op het platform www.immaterieelerfgoed.be is een continu proces dat elk jaar via een formeel document bevestigd wordt. Op basis hiervan spreekt de Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed zich uit over de voorbeeldrol en wordt er eventueel bijgestuurd.


Contact


 

Uw aanvraag

Hoe aanvragen?

U doet uw aanvraag zowel digitaal als op papier (in twee exemplaren):

Daarnaast wordt een aanvraag voor opname in de Inventaris inhoudelijk gedocumenteerd op www.immaterieelerfgoed.be.


Indiendatum

U kan tweemaal per jaar een aanvraag indienen:

  • 15 mei
  • 15 november.


Formulier

Aanvraag van de opname in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed (DOCX)
Met dit formulier stelt u zich kandidaat om een element van immaterieel cultureel erfgoed voor te dragen voor opname in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.


Begeleiding

Tapis plein (www.immaterieelerfgoed.be)

FARO Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Voor technische begeleiding en/of inhoudelijke oriëntatie neemt u best contact met Tapis plein (tel.: 050 68 37 94 - info@immaterieelerfgoed.be).

Na uw aanvraag

Advisering

De eerste stap die uw dossier doorloopt, is de ontvankelijkheidstoets. Binnen de 15 werkdagen nadat we uw dossier hebben ontvangen, krijgt u een bericht (per e-mail of er brief) met de melding of de aanvraag al dan niet ontvankelijk is.

Als uw aanvraag ontvankelijk is, zal de Expertencommissie Immaterieel Cultureel Erfgoed een advies formuleren. Ze toetst uw aanvraag aan de subsidiëringsvoorwaarden en -criteria en formuleert een advies. Kunsten en Erfgoed maakt, rekening houdend met dit advies, een voorstel van beslissing op en bezorgt dit aan de minister van Cultuur.


Beslissing

De minister van Cultuur beslist op 1 juli of 1 januari over de opname van een element van immaterieel cultureel erfgoed op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed. Kunsten en Erfgoed deelt u de beslissing mee (max. 15 dagen na de beslissing).

De genomen beslissing doet geen uitspraak over de waarde van het element op zich, maar enkel over het voorgelegde dossier en de manier waarop de borging van het element en de gedragenheid door een erfgoedgemeenschap daarin tot uiting komt.


Hoe omgaan met de opname?

Op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed opgenomen elementen vervullen een voorbeeldrol op het vlak van ondernomen borgingsmaatregelen, transmissie en de rol van de betrokken erfgoedgemeenschap.

Het platform www.immaterieelerfgoed.be maakt deze voorbeeldfunctie zichtbaarder zodat andere erfgoedgemeenschappen geïnspireerd kunnen worden door de manier waarop de borging van het opgenomen element gebeurt.

Herkenningsteken

De cultureel-erfgoedgemeenschap mag in alle gedrukte en digitale communicatie, op elke mededeling, verklaring, publicatie of presentatie, ongeacht de drager, over het element immaterieel cultureel erfgoed het herkenningsteken met de bijhorende tekst gebruiken.

Het herkenningsteken mag enkel gebruikt worden voor elementen van immaterieel cultureel erfgoed die opgenomen zijn op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Voortgangsrapportering

Jaarlijks, uiterlijk op 15 november, rapporteert de cultureel-erfgoedgemeenschap (via de aanvrager) over het element immaterieel cultureel erfgoed op de Inventaris Vlaanderen. 

Deze rapportering bestaat in eerste instantie uit het inhoudelijk documenteren van de borgingsmaatregelen op www.immaterieelerfgoed.be. Borgen kan zowel gaan over het herkennen, het documenteren, het onderzoeken, het doorgeven als over een combinatie van verschillende maatregelen.

Formulier

Voortgangsrapportering over de borging van een element van immaterieel cultureel erfgoed

Met dit formulier rapporteert u aan Kunsten en Erfgoed over de recent uitgevoerde en geplande activiteiten op het vlak van de borging van het genoemde element van immaterieel cultureel erfgoed. Die activiteiten meldt u in het kader van de jaarlijkse opvolging van elementen die in de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed zijn opgenomen.