Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Vergunningen en attesten voor cultuurgoederen

Zowel internationaal als nationaal werden diverse maatregelen genomen die het vrij verkeer van cultuurgoederen inperken of aan bijzondere voorwaarden onderwerpen. Het doel is de bescherming van het cultureel erfgoed voor de gemeenschap.  

Zo werd in 1993 een Europese verordening van kracht die een vergunningsplicht oplegt voor het buiten de Europese Unie brengen van bepaalde categorieën van cultuurgoederen. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media levert deze vergunningen af voor de cultuurgoederen die zich in Vlaanderen of Brussel bevinden.

Het Topstukkendecreet (2003) voerde een analoge regeling in voor wat betreft het buiten België brengen van cultuurgoederen, opgenomen in de Topstukkenlijst. Voor het buiten de Vlaamse Gemeenschap brengen van topstukken is een toestemming vereist, af te leveren door het agentschap.

Daarnaast vragen steeds meer buitenlandse musea om een ‘letter of comfort’ waarin de overheid van het land waar de kunstwerken tijdelijk zullen tentoongesteld worden, bevestigt dat de kunstwerken niet in beslag genomen kunnen worden wanneer ze daar worden tentoongesteld (vrijwaring van inbeslagname, immunity from seizure). De minister van Cultuur levert deze attesten af op voordracht van het Departement Cultuur, Jeugd en Media.


Contact

Hans Feys / T +32 (0)2 553 68 11
Waarborgen & Beheren, team Cultuurgoederen
Arenbergstraat 11, 1001 BRUSSEL