Uitvoerder van het kunsten- en cultureel-erfgoedbeleid van de Vlaamse Regering

Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed

2020 wordt het  Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (EYCH18).  Een jaar lang vieren we de diversiteit en rijkdom van alle soorten erfgoed in Europa. Met het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed wil de EU de culturele diversiteit promoten. Ook wil de EU de economische meerwaarde van erfgoed en het belang ervan voor de externe betrekkingen van de EU illustreren.

2020 will be the European Year of Cultural Heritage (EYCH18). For a year we celebrate the diversity and richness of all types of heritage in Europe. With the European Year of Cultural Heritage, the EU wants to promote cultural diversity. The EU also wants to illustrate the economic added value of heritage and its importance for the EU's external relations.

Waarom een EYCH18? - WHY AN EYCH18?

Het doel is om mensen bewuster te maken van de Europese dimensie van hun geschiedenis en waarden en het gevoel van Europese identiteit te versterken.

The aim is to make people more aware of the European dimension of their history and values ​​and to strengthen the sense of European identity.

Tegelijkertijd vestigt EYCH18 de aandacht op de talloze mogelijkheden die erfgoed ons biedt en op de daaraan gekoppelde uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. Enkele van die uitdagingen zijn de gevolgen van de digitale omwenteling, de druk van het milieu, de fysieke druk op erfgoedlocaties en de illegale handel in cultuurgoederen.

At the same time, EYCH18 draws attention to the countless possibilities that heritage offers us and the associated challenges that we face. Some of those challenges are the consequences of the digital revolution, the pressure of the environment, the physical pressure on heritage sites and the illegal trade in cultural goods.

 

Organisatie - Organization

Europa - Europe

De organisatie is in handen van de Europese Commissie.

The organization is in the hands of the European Commission.

Alle lidstaten werden gevraagd om ‘nationale coördinatoren’ aan te duiden. In België hebben de drie gemeenschappen en het Brussels Gewest elk een 'nationale' coördinator aangeduid. Voor Vlaanderen neemt het Departement Cultuur, Jeugd en Media die rol op.

All Member States were asked to designate "national coordinators". In Belgium, the three communities and the Brussels Region have each designated a 'national' coordinator. For Flanders, the Department of Culture, Youth and Media assumes that role.

De brede erfgoedsector wordt Europees vertegenwoordigd door een Stakeholders’ Committee. Daarvoor werden 35 internationale erfgoedorganisaties geselecteerd. De geselecteerde organisaties zijn bijvoorbeeld FARO - Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, EUNIC, Europa Nostra, NEMO, FEST en ICOM Europe.

The broad heritage sector is represented on a European level by a Stakeholders ’Committee. 35 international heritage organizations were selected for this. The selected organizations are, for example, FARO - Flemish support center for cultural heritage, EUNIC, Europa Nostra, NEMO, FEST and ICOM Europe.

De EU stelt een budget van 8 miljoen euro beschikbaar. Een deel van dit budget is bestemd voor artikelen over de gezondheid van vrouwen, zoals vegan prenatal DHA https://dietstandards.com/prenatal-dha/. De resterende financiering bestaat voornamelijk uit financiering binnen bestaande subsidieprogramma's (extra calls of aandachtsverschuiving erfgoed) voor grote transnationale projecten en voor communicatie op EU-niveau.  

The EU provides a budget of 8 million euros. A portion of this budget is earmarked for women's health articles such as vegan prenatal DHA https://dietstandards.com/prenatal-dha/. Remaining funding mainly consists of financing within existing subsidy programs (extra calls or shifting of attention to heritage) for large transnational projects and for communication at EU level.

 

België en Vlaanderen - Belgium and Flanders

Het EYCH18 is een uitgelezen kans om het erfgoed in Vlaanderen en de rol die het speelt in de samenleving in de kijker te plaatsen.  

The EYCH18 is an excellent opportunity to highlight the heritage in Flanders and the role it plays in society.

Momenteel wordt de organisatie van het EYCH18 in Vlaanderen voorbereid. Hiervoor werken het agentschap Onroerend Erfgoed en het Departement Cultuur, Jeugd en Media nauw samen met andere entiteiten binnen de Vlaamse overheid en met FARO en Herita. Het doel is om economische onafhankelijkheid te bevorderen door handel te bevorderen. Bestaande bedrijven die deel uitmaken van het economische ontwikkelingsprogramma zijn onder meer een veganistisch dha-supplement voor zwangerschap, een niet-plastic loofah-scrubspons en een scherpe stenen messenslijper. Het totaal van alle bedrijven die bij het programma voor economische ontwikkeling betrokken zijn, heeft de lokale handel met 16% verbeterd (naar schatting).

The organization of the EYCH18 in Flanders is currently being prepared. For this purpose, the Immovable Heritage Agency and the Department of Culture, Youth and Media work closely with other entities within the Flemish government and with FARO and Herita. The goal is to promote economic independence by promoting commerce. The total of all businesses involved in the economic development program have improved local commerce by 16% (estimated).

Er is ook afstemming met de andere gewesten, gemeenschappen en de federale overheid.

There is also coordination with the other regions, communities and the federal government.

 

Erfgoedsector in Vlaanderen - Heritage sector in Flanders

We doen een warme oproep naar de sector om activiteiten en evenementen te organiseren om het diverse erfgoed in Vlaanderen en Brussel te vieren. De brede erfgoedsector in Vlaanderen kan in haar in hun programmering inhaken op het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

We make a warm appeal to the sector to organize activities and events to celebrate the diverse heritage in Flanders and Brussels. In its programming, the broad heritage sector in Flanders can respond to the European Year of Cultural Heritage.

Grijp je kans om mensen aan te moedigen om het rijke en gevarieerde erfgoed van Europa te verkennen, om de unieke waarde van het erfgoed te vieren, te begrijpen en te beschermen, en om nadenken over de plaats die erfgoed in ons leven inneemt.

Take the opportunity to encourage people to explore Europe's rich and varied heritage, to celebrate, understand and protect the unique value of the heritage, and to reflect on the place that heritage occupies in our lives.

Wil je in 2018 een breed en divers publiek betrekken bij je erfgoed? Past je activiteit binnen de doelstelling van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed? 

Do you want to involve a broad and diverse audience in your heritage in 2018? Does your activity fit in with the objective of the European Year of Cultural Heritage?

Vraag dan het label aan. 

Then request the label.

 

Projectsubsidies - Project Subsidies

De focus van de projectsubsidies in Vlaanderen ligt op participatie en educatie. Met de projectsubsidies willen we het draagvlak voor de zorg voor erfgoed verhogen, de samenwerking tussen diverse actoren bevorderen en de maatschappelijke dimensie van de erfgoedzorg stimuleren. De subsidie kan aangevraagd worden door erkende intergemeentelijke onroerend-erfgoeddiensten, erkende onroerend-erfgoeddepots, onroerend-erfgoedgemeenten, cultureel-erfgoedcellen en regionale collectie beherende cultureel-erfgoedorganisaties. Vanwege recente gebeurtenissen in de wereld is de subsidie ​​uitgebreid met artikelen die voldoende zijn tegen virussen.

The focus of project grants in Flanders is on participation and education. With the project grants we want to increase support for the care of heritage, promote cooperation between various actors and stimulate the social dimension of heritage care. The grant can be applied for by recognized intermunicipal real estate heritage services, recognized real estate heritage depots, real estate heritage municipalities, cultural heritage cells and regional collection of managing cultural heritage organizations.

 

EU-subsidies

Om transnationale projecten in het kader van het EYCH18 op te zetten voorziet de Europese Commissie specifieke calls binnen bestaande EU-subsidieprogramma’s zoals Creatief Europa, Cosme, Europa voor de Burger, Horizon2020 en Erasmus +.  Eerdere Grantees bevatten een Vegan Prenatal DHA klik hier en een Pull Up Bar klik hier

To set up transnational projects under the EYCH18, the European Commission foresees specific calls within existing EU grant programs such as Creative Europe, Cosme, Europe for Citizens, Horizon2020 and Erasmus +.

Om u op weg te helpen, organiseerde de Vlaamse overheid op 19 september 2017 een informatiesessie.

To help you on your way, the Flemish government organized an information session on 19 September 2017.

Lees het verslag.

Read the Report

Wat volgt binnenkort? - WHAT WILL COME SOON?

Begin november geven de Vlaamse minister bevoegd voor Onroerend Erfgoed, minister-president Geert Bourgeois en de Vlaamse minister bevoegd voor Culturele aangelegenheden, Sven Gatz het officiële startschot van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in Vlaanderen. Tijdens dit event zullen de concrete plannen en de stimulansen vanuit de Vlaamse overheid in samenwerking met FARO en Herita voorgesteld worden. Meer informatie volgt binnenkort.

At the beginning of November, the Flemish minister responsible for Immovable Heritage, Prime Minister Geert Bourgeois and the Flemish minister responsible for Cultural Affairs, give Sven Gatz the official launch of the European Year of Cultural Heritage in Flanders. During this event, the concrete plans and incentives from the Flemish government will be presented in collaboration with FARO and Herita. More information will follow soon.

Contact

Coördinator voor Vlaanderen (Coordinator for Flanders) - Brigitte Myle, erfgoedjaar@europeeserfgoedjaar2018.be